September 2020

 7. 9. 2020                Schulbeginn

10. 9. 2020               19.00 Uhr Klassenforum 1a, 1b

15. 9. 2020               19.00 Uhr Klassenforum 2a, 2b

16. 9. 2020               19.00 Uhr Klassenforum 3a, 3b

17. 9. 2020               19.00 Uhr Klassenforum 4a, 4b

17. 9 .2020                Verkehrserziehung mit der Polizei - 1. Sst.

23./24.9.2020            Schulfotografin

23.9.2020                Verkehrserziehung mit der Polizei - 2. Sst.

24. 9. 2020              Verkehrserziehung mit der Polizei - 3. Sst.

30. 9. 2020               Schulforum

 

Oktober 2020

19. 10. 2020                Apollonia NÖ

20. 10. 2020               Apollonia NÖ

November 2020

Dezember 2020

Jänner 2021

Februar 2021

März 2021

27. 3. 2021                Beginn der Osterferien

 

April 2021

Montag, 5.4. 2021       Ende der Osterferien

 

Mai 2021

Juni 2021